قوانین حقوقی | در این طلاق حق بازگشت برای شوهر وجود ندارد

برابر ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

قوانین حقوقی | در این طلاق حق بازگشت برای شوهر وجود ندارد
کدخبر : 13324
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

مباحث دوم( در اقسام طلاق) و سوم( در عده) فصل دوم (در مورد طلاق) از باب دوم (در انحلال عقد نکاح) کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۱۴۳ تا ۱۱۵۷ به شرح زیر است:

مبحث دوم - در اقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق بائن است:

 ۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

 ۲- طلاق یائسه.

 ۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

 ۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶- طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷- طلاق مبارات آن ست که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹- رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

 مبحث سوم - در عده

ماده ۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.

ماده ۱۱۵۳- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه