تعبیر خواب گربه | دیدن گربه در خواب به چه معناست؟

گربه تماس جسمانی و انس و الفت گرفتن با گربه‌های خانگی آسان است. به همین دلیل دیدن گربه در رویا بیانگر نیاز به توجه عاطفی و احساسات گرم است، برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود می‌کنند، به همین دلیل است که در بسیاری از رویاهای زنان گربه نشان دهنده نیاز آنان به مراقبت از کسی است یا حتی میل آن‌ها به فرزند داشتن را نشان می‌دهد.

تعبیر خواب گربه | دیدن گربه در خواب به چه معناست؟
کدخبر : 12695
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 

برای دیدن گربه در خواب تعابیر مختلفی وجود دارد که معبران مختلف تعابیر متفاوتی را در این باره بیان کرده اند که به آنها می پردازیم:

حضرت امام جعفرصادق (ع)

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.

دوم: عمار (سخن چین).

سوم: بیماری.

چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).

پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

 

یوسف نبی (ع)

دیدن کشتن گربه درویش گردد.

 

محمدبن سیرین

دیدن گربه درخواب، تعبیر مردی مفسد و دزد را دارد.

اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود.

اگر شخصی در خواب دید که گربه را کشته است، تعبیرش آن است که دزدان را بکشد و قهر کند.

اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد.

 

ابراهیم کرمانی

اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی.

اگر بیند که گربه را بکشت و پوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند.

 

منوچهر مطیعی تهرانی

نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.

اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید.

اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.

اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.

چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد.

اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند

اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند.

اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند.

اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

اگر گربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می‌شود.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه