تعبیر خواب ماهی | معنی دیدن ماهی در خواب

ماهی ممکن است به شکل های مختلف در خواب انسان دیده شود .ممکن است خواب ببینیم ماهیگری می کنیم , ماهی می خوریم , ماهی می فروشیم و... که هر کدام تعابیری دارد . برای دانستن تعبیر خواب ماهی با ما همراه باشید .

تعبیر خواب ماهی | معنی دیدن ماهی در خواب
کدخبر : 12685
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

تعبیرهای ماهی عبارت‌اند از:

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب ماهی گوید:

دیدن ماهی روزی است

تعبیر خواب ماهی به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر در خواب ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند .

جابرمغربی گوید:

دیدن ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر خواب بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.

اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر خواب دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

آنلی بیتون دباره دیدن ماهی در خواب مى‌گوید:

۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را, مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید . ۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید . ۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

تعبیر خواب ماهی – لوک اویتنهاو می گوید:

ماهی‌های‌ بزرگ: رضایت

ماهی‌های‌ کوچک: شکست

تعبیر خواب ماهی – یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ماهی روزی است

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه