حرفهای جنجالی درمورد افرادمشکوک برای هوشمند هاشمی گران تمام میشود؟

  حرفهای جنجالی درمورد افرادمشکوک برای هوشمند هاشمی گران تمام میشود؟
  کدخبر : 19701
  پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :


  او را اگرببینید جوانیست بی پروا وپر از شور شوق هنر وسینما وبالاخص بازیگری  وبارهاگفته است من جزسینماهیچکس رادردنیا ندارم 

  26

  جزمادربیمارم که اوهم به دلایل بیماری متاسقانه (اینجا حرفی نزدند وفقط بغض کردند) وحتی خیلی ازجاهایی که موفقیت برایم فراهم بودازجمله خوانندگی مادلینگ و ورزش والیبال رافدای بازیگری کردم که اینجامجال گفتنش نیست. او این مدت خیلی به افراد وگروههایی پرنفوذ وقدرتی  تاخته است ولی درهرجا که سرچ کردیم ذکرنام آن افراد راموکول به زمانی که دیگر واقعا ته ته ماجراباشد کرده است که میشور حدس زد او به خاطرمادرش وحوانیش وادامه کارنیمه تمامش درسینما فقط به نوعی درحال حاظر درمرحله تهدید آن افراداست. او همیشه ازتنهاییش واینکه آزاری به هیچکس نرسانده است گفته است 

  27

  هوشمندهاشمی میگوید من جراباید بازیچه دست قدرتمندان وآقازاده هایی شوم که همه چیز در دستشان است ماهمه انسانها خودمان آقاهستیم ومن خودم راحتما اقامیدانم و این آقادانستن است که برای آن افرادبانفوذ خیلی گران است ونمیخواهند یک هنرپیشه که هم ازچهره خوب وهم استعدادو تحصیلات وهم پشتکار وصف ناشدنی وتلاشی که  دارامیباشد به مرحله ای برسد که دربین عامه مردم نفوذ داشته باشد اومیگوید این را این افراد درهمه کس همان اول تشخیص میدهند و  ادمهای خودشان راگلچین میکنند واینکه میگوید متاسفانه بلای جانم استقلالم وازهمه  مهمتر تنها بودن ونداشتن حامی محکمم است که بسیارمرا بع عقب انداخت (پیشرفتم را) هوشمندهاشمی را ازنزدیک ببینید باورنمیکنید خیلی ازصفات ازجمله مهربانی به شدت وغرور به وفور ودل نازک بسیار زیاد وجدیت در هرامری  که دست میگذاردخیلی فراوان در او جمع شده است این را دوستان ونزدیکانش هم شههدت میدهند ما امیدواریم به زودی باچندکار(فیلم وسریال )خوب و مردم پسند این بازیگزهم به جایگاه واقعی خودش که یک ستاره مردمیست برسد چرا که نمیخواهیم نخببگانمان درهنر هم مانند بعضی جاها خوشبختی رادر جای دیگر ودرغربت  جستجوکنند شرایطی فراخم شود که به کشورخودمان خدمت کنند  آمین.

  28

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر:

  روی خط رسانه