هزاران سال

  • بنای شهر قزوین به شاپور ذوالاکناف نسبت داده شده و بر طبق شواهد تاریخی شهر قزوین دروازه ورود کاسپین‌ها بوده است و بر اساس کاوش‌ها و یافته‌های باستان شناسی در دشت قزوین نشانه‌های مرحله یکجا نشینی و کشاورزی در هزاره هفتم پیش از میلاد و برخورداری ساکنان آن از صنایع اولیه و نظام اجتماعی دیده می‌شود.