مغازه خودکشی

  • خودکشی کردم چون نه خانواده ای داشتم که درآن احساس آرامش داشته باشم و نه کسی بود که بتوانم مشکلاتم را به او بگویم وقتی آرش مرا تنها گذاشت دنیا بر سرم خراب شد و با تیغ رگ دستم را زدم تا تمام این بدبختی ها تمام شود.